Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gysgaça taryhy

2 gün ozal 14
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gysgaça taryhy

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, 1964-nji ýylda döredilen, 1979-njy ýylda işini tamamlan Ösüş üçin Sebitleýin Hyzmatdaşlyk  guramasynyň mirasdüşer guramasydyr. 1985-nji ýylda agza döwletleriň arasynda ykdysady, tehniki we medeni hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin  Eýran, Päkistan we Türkiýe tarapyndan Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasy döredildi.1992-nji ýylyň güýzünde EKO ýedi täze agzany öz içine aldy: Owganystan, Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan. Häzirki güýjüniň giňelýän senesi, 28-nji noýabr, “EKO güni” diýilýär. Häzirki wagtda 10 döwlet bu guramanyň agzasy bolup durýar. Iň esasy zat, agza ýurtlarda guramanyň ilkinji nobatda ösdürmek, sebitdäki bar bolan çeşmelerden doly peýdalanmak we agza ýurtlar üçin durnukly ösüşi üpjün etmekden ybaratdyr.

Continue reading Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gysgaça taryhy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň