«Yandex gözleg» ulgamyna türkmen dili giriziler

1 aý ozal 34
«Yandex gözleg» ulgamyna türkmen dili giriziler

Ýakynda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşyklary geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew bilen Russiýa Federasiýasynyň «Yandex» kompaniýasynyň Tehnologiki direktory A.Bolhowitýanowyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler geçirildi. Geçirilen gepleşikde, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, sanly ulgamlary ornaşdyrmak, bu ulgamlarda kiberhowpsuzlygy üpjün etmek boýunça birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Russiýa Federasiýasynyň «Yandex» kompaniýasynyň Tehnologiki direktory «Yandex gözleg» ulgamyna türkmen dilini girizmek, «Yandex karta» ulgamyna Türkmenistanyň işlenen kartasyny girizmek hem-de birnäçe berilýän hyzmatlara integrirlemek («Yandex taxi», Emeli aň, Emeli aňly taksi hyzmaty, Emeli aňly eltip bermek hyzmaty we ş.m.) we «Bulut tehnologiýalary», maglumat gorlary boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýändiklerini belläp geçdi.

Continue reading «Yandex gözleg» ulgamyna türkmen dili giriziler at InAshgabat.

Bütin makalany okaň