Watan – mukaddeslikdir

1 aý ozal 29
Watan – mukaddeslikdir

Arkadygymyzyň eziz Watanymyz, beýik halkymyz hakdaky pikirleri Watanymyzyň taryhynyň özüniň mizemez gymmatlykdygyny subut edýär. Watanymyzyň taryhyny, nesillerde watançylyk duýgusyny kämilleşdirmek we bu zatlaryň gymmatyny düşündirmek mukaddes borçdur. Watan hakdaky düşünjelerimiziň esasy çeşmesi Hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden syzylyp çykan ajaýyp eserleridir. Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur paýhasa ýugrulan pikirleri Watan hakdaky oýlanmalarymyza çeşme bolup hyzmat edýär. Watançylyk duýgusy, watanperwerlik biziň ganymyzda, damarymyzda bar.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň: “Gel, köňlüm, men saňa nesihat kylaý, watany terk edip gidiji bolma!” diýen sözleriniň özüni tumar edinip dakynybermeli.

Continue reading Watan – mukaddeslikdir at InAshgabat.

Bütin makalany okaň