«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň täze jildi çapdan çykdy

1 aý ozal 37

Hormatly Prezidentimiz Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХIII jildiniň tamamlandygyny habar berdi. Bu barada milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynyň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde belläp geçdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz bu kitaby Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna gowşuryljakdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz baýramçylyk gününde bu kitabyň lukmanlara paýlanylmagyny guramaçylyky geçirmek barada degişli ýolbaşçylara tabşyryklar berdi.

 

2022-nji ýylda zähmet haklary 10 göterim köpeldiler

Bütin makalany okaň