Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 9 mlrd dollara ýetdi

1 aý ozal 34

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirip, onda ýubileý ýylda 9 aýda alnyp barylýan işleriň netijelerine seredildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň dürli pudaklarynda, umuman milli ykdysadyýetimiziň 9 aýda gazanan üstünlikleri barada käbir maglumatlary berdi.

Şoňa görä:

  • jemi içerki önümiň möçberi 6,2 göterimde saklanyp galyndy.
  • daşary söwda dolanyşygy 12,3 göterim artdy we 9 milliard amerikan dollaryndan gowrak boldy.
  • eksportuň möçberi hem geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 20 göterime golaý artdy we 6 milliard amerikan dollaryna golaý boldy.
  • eksportuň möçberi ýangyç-energetika serişdeleri hasaba alynmazdan 50 göterime golaý artdy.
  • şu ýyl göz öňünde tutulan 30 desganyň deregine 62 sany iri desga işe girizildi.
  • umumy meýdany ýarym million inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlary, myhmanhanalar, dynç alyş toplumlary, ençeme lukmançylyk merkezleri, umumy bilim berýän mekdeplerdir çagalar baglary ulanmaga berildi.
  • häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 35 milliard amerikan dollaryna golaý 2500 sany iri desganyň gurluşygy dowam edýär.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň täze jildi çapdan çykdy

Bütin makalany okaň