Türkmenistanly talyp Permdäki pajygaly ýagdaýda 20-den gowrak adamy halas etdi

2 aý ozal 65
Türkmenistanly talyp Permdäki pajygaly ýagdaýda 20-den gowrak adamy halas etdi

Türkmenistandan  Perm döwlet milli gözleg uniwersitetine okamaga gelen Öwezberdi Sabirowyň, ýokary okuw mekdebinde bolup geçen pajygaly ýagdaýda 20-den gowrak adamy halas etmäge kömek edendigi mälim boldy. Bu ýerde bolan wakada 6 adam aradan çykdy we 47 adam ýaralandy.

Daşary ýurduň ygtybarly köpçülikleýin habar beriş saýtlarynyň habar bermegine görä, ýokary okuw jaýynyň himiýa ugrunyň üçünji ýyl türkmen talyby Öwezberdi Sabirow waka bolan wagty birinji gatda bolup, okuw otagyna girmäge garaşýardy. Sabirow, birdenkä okuw binasynyň zalynda ýarag sesleri eşidilip, talyplaryň gygyryşyp ylgaýandyklaryny görüpdir.

Continue reading Türkmenistanly talyp Permdäki pajygaly ýagdaýda 20-den gowrak adamy halas etdi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň