Türkmenistanda talyplaryň arasynda iňlis dilinde ýazylan iň gowy makalanyň bäsleşigi yglan edildi

2 hepde ozal 35

Şu ýylyň 20-nji noýabryndan 6-njy dekabry aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagy bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli döredijilik olimpiadasyny geçirer. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýtyna salgylanmak bilen, «turkmenportal.com» ýazýar.

Oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşýanlaryň wezipesi Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy barada iňlis dilinde makala ýazmakdyr. Makalalara eminler bäsleşige gatnaşýanlaryň iki derejesi boýunça baha bererler. Birinji derejä degişli topar žurnalistika ugrunda okaýanlardan ybarat bolar, ikinji topara bolsa ýokary okuw jaýlarynyň beýleki ugurlar boýunça okaýan talyplary girerler. Döredijilik gözden geçirilişiniň şertlerine görä, awtorlyk makalalar gysga (300 – 500 söz), ýöne manyly bolmaly. Işlere baha berlende, olaryň tema çuňňur bap gelmegi, edebiýat ogurlygynyň ýoklugy, talybyň iňlis dilini biliş derejesi we onuň grammatik kadalarynyň ýerine ýetirilişi ýaly ölçegler göz öňünde tutular.

Olimpiada gatnaşmak üçin, guramaçy okuw jaýynyň iuhd.edu.tm resmi saýtynda bellige alynmaly, soň taýyn makalaňy şu ýylyň 5-nji dekabryna çenli iuhd.org@gmail.com salgysyna ibermeli.

Post navigation

Bütin makalany okaň