Türkmenistanda gender deňligi

3 hepde ozal 35
Türkmenistanda gender deňligi

Gender deňligi durmuşyň ähli ugurlarynda erkekleriň we aýallaryň deň mümkinçiliklere, hukuklara we jogapkärçiliklere eýe bolan jemgyýetini göz öňünde tutýar. Erkekleriň we aýallaryň arasyndaky deňlik – bu haçanda iki jynsyň wekilleri hem bilime we saglygy goraýyşa, dolandyryşda we häkimýetde deň ygtyýarlyklara eýe bolmaklary, kimdir-birine işlemek ýa-da öz işine ýolbaşçylyk etmek arkaly maliýe garaşsyzlygyna ýetmekde, özleriniň şahsy we hünär isleglerini hem-de gyzyklanmalaryny durmuşa ornaşdyrmakda birmeňzeş mümkinçiliklere eýe bolmaklary bolup durýandyr. Gender deňliginiň gazanylmagyndaky çylşyrymly şertleriň biri hem aýallara jemgyýetiň ösüşiniň dürli ulgamlarynda ygtyýarlyklaryň we has giňişleýin mümkinçilikleriň berilmegi, şeýle-de gender deňliginiň gazanylmagyna erkekleriň hem gatnaşdyrylmagy bolup durýar. 

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, zenanlar we gyzlar erkekler we oglanlar bilen deň ykdysady, syýasy, medeni we durmuş, maşgala hukuklaryna eýe bolup, olaryň berjaý edilmegi hereket edýän kanunçylyk bilen düzgünleşdirilýär.

Continue reading Türkmenistanda gender deňligi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň