Türkmenistan – Ýunesko: hyzmatdaşlygyň aýdyň miweleri

2 месяцев назад 23
 hyzmatdaşlygyň aýdyň miweleri

Häzirki zaman dünýä ýagdaýy ösýär we özgerýär, dünýäde täze wakalar, täze ýagdaýlar yzygiderli peýda bolýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň halkara işine gatnaşmagynda hil taýdan has oňaýly özgerişlikler bolup geçdi. Netijede, Türkmenistanyň daşky dünýä bilen aragatnaşyklary mese-mälim işjeňleşdi. Türkmenistan geçen taryhy ýyllaryň dowamynda diňe bir sebit däl eýsem, dünýä döwletleri bilen  giň gerimli, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak arkaly nusgalyk derejedäki türkmen diplomatiýasynyň, hukuk medeniýetiniň we ynsanperwer düşünjeleriň binýatlaýyn esasyny has-da pugtalandyrdy. Şol sanda halkara derejesindäki Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri hem-de beýleki iri halkara guramalary bilen  dürli başlangyçlary ýola goýmakda anyk ädimler ädildi we olaryň ygtybarly hukuk binýady döredildi.

Continue reading Türkmenistan – Ýunesko: hyzmatdaşlygyň aýdyň miweleri at InAshgabat.

Читать всю статью