Türkmen tebigaty

1 aý ozal 23
Türkmen tebigaty

Nurly mekanymyz bolan türkmen topragymyzyň üýtgeşik özüne çekiji we örän baý tapylgysyz tebigaty bar. Türkmeniň ar-namysyndan, milli ruhundan habar berýän uçut gaýaly, bag-dereli daglarymyz, aňyrsyna göz ýetmeýän magdana baý gyzyl-gök çägeli çöllerimiz, tolkunynyň sesi bilen döwletimiziň ösüşlerini jar edýän ýaly tolkun atýan deňiz-derýalarymyz Diýarymyzyň tebigatyna özboluşly gözelligine barha gözellik goşýar. Mähriban Arkadagymyzyň badalga berip, hut özüniň başda durmagynda daşky gurşawy goramak, halkyň ekologik howpsuzlygyny üpjün etmek döwletiň strategik ösüşinde iň bir ileri tutulýan ugurlaryň birine öwrüldi.

Continue reading Türkmen tebigaty at InAshgabat.

Bütin makalany okaň