Tükmen- Täjik gatnaşyklary

1 aý ozal 36
Tükmen- Täjik gatnaşyklary

Türkmenistan bilen  Täjigistan Respublikasynyň halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy binýady 1993-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda “Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň  arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak barada” teswirnama gol çekildi.

Ilkibaşda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň binýady iki döwletiň bähbitlerini göz öňünde tutup,  özara peýdaly hyzmatdaşlyga esaslandy we häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar syýasy, söwda we ykdysady, ylmy, tehniki, medeni we beýleki ugurlarda üstünlikli ösýär. Iki taraplaýyn gatnaşyklaryň häsiýetli aýratynlygy, birek-birege ynam ruhyň üýtgewsiz bolmagy, doly gyzyklanma ýa-da özara gyzyklanýan köp sanly möhüm halkara we sebit meselelerini pozisiýalaryň meňzeşligi.

Continue reading Tükmen- Täjik gatnaşyklary at InAshgabat.

Bütin makalany okaň