THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul uçar gatnawy meýilleşdirilýär

3 hepde ozal 30

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna gelip gowşan täze maglumata görä, bu kompaniýa şu ýylyň 7-nji noýabrynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy öňümizdäki döwürde 4 sany ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Ine, şol gatnawlaryň birini şu ýylyň 27-nji oktýabrynda ýerine ýetirdi.

Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda hem maglumat ýerleşdirilipdir. Şol maglumata görä, Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek isleýänleriň bu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi bellenilýär.

Hususan-da, Russiýa Federasiýasyna gitmäge esasnamasy bolan Russiýanyň we daşary ýurduň raýatlarynyň şu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi aýdylýar. Şeýle hem maglumatda bu barada has içgin maglumat almak üçin “Türkhowaýollary” kompaniýasy kassasyna ýüt tutulyp bilinjekdigi bellenilýär.

Russiýa gitjekler üçin wiza almagyň düzgünleriniň Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilendigi habar berlipdir.

Umuman, dünýädäki koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlaryndaky dowam edýän çäklendirmeler sebäpli awiakompaniýalar ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrýar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy bilen bir hatarda Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy hem-de Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy ýörite gatnawlary ýerine ýetirýär.

Ozal habar berşimiz ýaly, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabt ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetirdi.

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy bolsa Türkmenistandan Moskwa şäherine 25-nji ýörite uçar gatnawyny 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda amala aşyrypdy.

 

Siz halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki habarlary gyzgyny bilen okamak üçin “Google Plaý Marketden” şu ýere basyp “Atavatan APP” Applikasiýasyny ýükläp alyň!

Atavatan TV” YouTube kanalymyzdaky täze show gepleşigimize tomaşa etdiňizmi?  Show gepleşigimize şu wagta çenli Söhbet Kasymow, Ahmet Atajanow, Kerim Hally, Perhat Ataýew we Jelil Atajykow hem-de beýleki sungat ussatlary myhmançylykda boldy. Siz ähli gyzykly we güldürýän show gepleşiklerimizi şu ýere basyp tomaşa edip bilersiňiz!

Biz indi rus dilindäki habarlary hem yzygiderli Size ýetirip durýarys we saýtymyzdaky rus dilindäki habarlary okamak ùçin şu ýere basyñ.

Siz biziñ @atavatanturkmen Instagram sahypamyzdan saýtymyza girilen Türkmen dilindäki habarlary okap bilersìñiz.

Rus, Inlis we Türk dilindäki Instgaram habarlarymyz ùçin @atavataninternational hasabymyzy yzarlaň!

Android ulgamynda işleýän Google Plaý marketde hereket edýän Makul Sözlük  Applikasiýasyny” göçürip almak üçin şu ýere basyň!

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

 

Bütin makalany okaň