Täsin maglumatlar

2 hepde ozal 40
Täsin maglumatlar

Ýer ýüzündäki jandarlaryň içinde garynjanyň beýnisi göwresine garanyňda iň ulsudyr.

Baýkal kölündäki suw Demirgazyk Amerikanyň iň uly köllerindäki suwlaryň bilelikde alnandakysyndan hem köpdür, özi-de dünýädäki süýji suwuň 5-den 1-i şu köldedir.

Antarktidanyň buzunyň galyňlygynyň 4 kilometre ýetýän ýerleri hem bar.

Ewerest belentliginiň depesi millionlarça ýyl ozal deňziň düýbünde emele gelen daş böleklerinden ybarat.

Hameleon bir wagtyň özünde bir gözi bilen öňüne, beýleki gözi bilen yzyna seredip bilýär.

Continue reading Täsin maglumatlar at InAshgabat.

Bütin makalany okaň