Şu wagta çenli öndürilen iň gymmat 5 awtoulag

2 aý ozal 65
Indi awtoulaglaryň bahasy, hatda iň ýönekeýleri hem göni manyda gözümiziň öňünde ösýär. Öndürijiler muny bölekleriň, mikroçipleriň we beýleki zatlaryň bahasyny ýokarlandyrmak bilen delillendirýärler, ýöne düýbünden millionlarça dollar töweregi bahasy bolan premium awtoulag öndürýän kompaniýalar bar we bu gün olar hakda gürleşeris.
Bütin makalany okaň