Sanly ykdysadýyet bilen batly gadam

1 aý ozal 36
Sanly ykdysadýyet  bilen batly gadam

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmak üçin netijeli işler alnyp barylýar. «Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdysatçylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan meselä öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyrmagyň netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen düşündirip bolar.

Biziň häzirki ýaşaýan maglumat jemgyýetimizde önümçilige garanyňda hyzmatlar ulgamy agdyklyk edýär.

Continue reading Sanly ykdysadýyet bilen batly gadam at InAshgabat.

Bütin makalany okaň