Sanly hukuk – sanly jemgyýetiň ygtybarly kepili

2 месяцев назад 31
Sanly hukuk – sanly jemgyýetiň ygtybarly kepili

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara hukuk kadalarynyň talaplaryny nazara alýan, jemgyýetimiziň demokratiýalaşdyrylmagyna we döwletimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen milli kanunçylygymyz döwrebaplaşdyrylýar we häzirki döwürde milli kanunçylygymyz ýurdumyzdaky sanly ulgam gatnaşyklary, ilatyň sanly hukuk bilim derejesini nazara almak bilen bir hatarda hukuk, demokratik, dünýewi we bitarap döwlet hökmünde özboluşly tejribe arkaly yzygiderli kämilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidetiniň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşynda “Döwür hemişe öňe barýar. Şoňa görä-de, Garaşsyz Watanymyz hem depginli ösüş we giň möçberli ögertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama tarap ynamly öňe gitmelidir.

Continue reading Sanly hukuk – sanly jemgyýetiň ygtybarly kepili at InAshgabat.

Читать всю статью