Pyragy – dowamat tili türkmeniň

1 aý ozal 63
Pyragy – dowamat tili türkmeniň

Gündogaryň beýik akyldary Omar Haýýam:
“ Dünýä togalygy bir ýüzük bolsa ,
Ynsandyr bezegi zynaty gaşy ”
diýip, belläp geçýär. Munuň aňyrsynda uly many ýatandyr. Bu barlykda bolan zatlaryň iň gymmatlysy – adamzatdyr. Biziň ýurdumyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelga eýerilýär. Magtymguly Pyragy Garaşsyz döwlet bolmagy arzuwlan şahyrdyr. Garaşsyz döwlet bolmak – bahasyna ýetip bolmajak üstünlikdir. Soňky ýyllarda bolsa, ýurdumyzda ägirt uly işler amal edilýär. Onuň aňyrsynda bolsa baş maksat azat, erkin durmuşda ýaşamakdyr.

Continue reading Pyragy – dowamat tili türkmeniň at InAshgabat.

Bütin makalany okaň