Pisse saglyga peýdalymy?

3 hepde ozal 35
Pisse saglyga peýdalymy?

Pisse maňzy antioksidant, antibakterial, antiwirus, sowuklama, çişlere garşy, agyry azaldyjy we antidiabetik häsiýetlere eýedir. Biziň ýurdumyzda pissäniň iki görnüşine duş gelmek bolýar. Bathyz pissesi we adaty pisse. Soňky dört ýylda türkmen hünärmenleri pisse we badam agaçlaryny ýetişdirmek boýunça ylmy-amaly işleri yzygiderli alyp barýarlar.

Güýz we gyş aýlarynda her bir adamyň bedeni kesele garşy durnuklylygy berkitmäge mätäçdir. Howanyň üýtgemegi, sowuk howanyň täsiri we ýokanç keselleriň ýaýramagy saglyga ýaramaz täsirni ýetirýär. Sazlaşykly iýmit bilen güýzde sowuklama howpuny peseldip we bedeniň kesele garşy durnuklylygyny berkidip bolýar.

Continue reading Pisse saglyga peýdalymy? at InAshgabat.

Bütin makalany okaň