Ösüşimiziň ygtybarly guraly

1 месяц назад 18
Ösüşimiziň ygtybarly guraly

Dünýäniň döwletleriniň sanly ykdysadyýete geçmeginiň esaslary geçen asyryň 90-njy ýyllarynda maglumatlary alyşmagyň ösen derejesi bilen şertlendirilip, internetiň biziň durmuşymyza işjeň ornaşmagy bilen ykdysadyýetiň ösüşine ýiti täsirini ýetirdi. Wagtyň geçmegi bilen maglumatlar tehnologiýasynda gazanylan ösüş sanly ykdysadyýetiň ähmiýetini artdyrdy. Aýratyn-da hyzmat edýän ulgamlarda, önümçilik däl gurşawdaky hyzmatlarda sanly ykdysadyýetiň täsiri has-da ýitileşdi. Netijede, elektron senagatynyň ösmegi täze iş orunlarynyň döremegine getirdi, ol halk hojalygynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Sanly ykdysadyýet adalgasy ilkinji gezek 1995-nji ýylda Günbataryň ýurtlarynda giňden ýaýrap başlady.

Continue reading Ösüşimiziň ygtybarly guraly at InAshgabat.

Читать всю статью