Norwegiýada dünýä çempionaty  başlandy

1 aý ozal 47

2-nji oktýabrda Norwegiýanyň Oslo şäherinde erkin, grek-rim we aýallar göreşi boýunça ulularyň arasyndaky nobatdaky dünýä çempionaty başlandy. “Wrestling” sahypasynyň habaryna görä, dünýäniň 50-ä ýakyn döwetiniň sportçulary dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin Oslo şäherine ýetip geldi.

Çempionatyň düzgünlerine laýyklykda, häzirki wagtda erkin göreşijiler 61, 74, 86, 125 kilogram agram derejesinde ýarym finala çenli bolan bäsleşikleri geçirerler. Çempionatyň açylyş dabarasy şu gün günüň ikinji ýarymynda geçiriler. Çempionatyň maksatnamasyna laýyklykda, 2 ― 5-nji oktýabrda erkin göreşçiler arasynda dünýä birinjiligindäki ýeňijiler we baýrak alanlar saýlansa, 4-7-nji oktýabrda aýallar göreşi we 7-10-njy oktýabr aralygynda grek-rim göreşijileri saýlanar.

Dünýä çempionatynda medallaryň 30 (her ugurdan 10) toplumy üçin ýaryşlar geçiriler.

Paragwaý gurakçylyga sezewar boldy

 

Bütin makalany okaň