Matam güni

1 aý ozal 33
Matam güni

Şu gün gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde hemme ýerlerde aýat-doga okalýar, sadaka berilýär. Onuň sebäbi Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlaryň ýatlama güni – Hatyra güni bellenilýär. Geçen onýyllyklar halkymyzyň hakydasyndan ýürek eziji ýertitremäniň pidalary bolan ýakynlarynyň we dogan-garyndaşlarynyň atlaryny öçürip bilmedi. … Irden aşgabatlylaryň we myhmanlaryň müňlerçesi paýtagtymyzyň günorta-günbatar böleginde ýerleşen hem-de gaýduwsyz gahrymanlara çuňňur sarpanyň, türkmen halkynyň özüniň beýik geçmişine hormatynyň ägirt uly nyşany bolan “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna geldiler.

Continue reading Matam güni at InAshgabat.

Bütin makalany okaň