Ilon Mask iş söhbetdeşliklerinde haýsy sowaly berýär?

2 hepde ozal 41

Dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň iş söhbetdeşliginde dalaşgärlere beren sowaly ýüze çykdy.“Tesla” paýnamalarynyň köpelmegi bilen, dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň iş dünýäsinde gazanan üstünlikleri barada gözlegler dowam edýär. Takmynan 280 milliard dollar baýlygy bolan Maskyň iş söhbetdeşliklerine ähmiýet berýändigi we dalaşgärler bilen geçirilen söhbetdeşliklerde nusgawy soragynyň bardygy mälim edildi. 50 ýaşly Maskyň öz kompaniýalaryna aljak dalaşgärlerinde haýsy mekdebi gutarandygy bilen gyzyklanmaýandygy aýdylsa-da, dalaşgärlere: “Iň uly meseläňiz näme boldy we ony nädip çözdüňiz” diýen soraga berlen jogaba görä baha berýändigi aýdyldy.

Mask dalaşgärlerden olaryň haýsy uniwersiteti tamamlandygy ýa-da ýokary bilim şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorap durmaýar. Dalaşgärleriň bu sowalanähili jogap berjekdigini gyzyklanmaýan Maskyň uniwersitet derejesine baha bermeýändigi we kynçylyklary ýeňip geçmek ukybyna görä, adamlary öz kompaniýalaryna işe almak bilen üstünlik gazanandygy nygtaldy.

Mask ýaňy-ýakynda “Twitter”-de geçirilen pikir soralyşykdan soň 5 milliard dollarlyk “Tesla” paýnamasyny satdy. Mask öz beýannamasynda satuwyň paýnama amallaryndan gelip çykýan salgyt borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin edilendigini mälim edipdi. Şeýle hem beýannamada geleşikleriň sentýabryň ortalarynda kabul edilen öňünden meýilleşdirilen söwda meýilnamasyna esaslanandygy aýdylýar.

“Bloomberg milliarderler” indeksine görä, 50 ýaşly Mask 280 milliard dollar baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamydyr. Maskyň “Tesladaky” paýlary kompaniýanyň 60 göterimine deňdir. Bu Maskyň beren wadasyny ýerine ýetirmek üçin goşmaça paýnamalarynyň satuwyna gidip biljekdigini görkezýär.

 

Dostoýewskiniň doglan gününiň 200 ýyllygy bellenildi

 

Bütin makalany okaň