Hytaýda 3 ýaşly çagalara sanjym ediler

1 aý ozal 32

Hytaýda 3 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çagalara sanjym edilmeli, diýlip karar kabul edildi. Welaýat derejesindäki ýerli hökümetler koronawirusyň täze görnüşiniň ýaýramagy bilen bu düzgüni girizdi.

Syýahatçylyga ep-esli garaşly bolan demirgazyk-günbatardaky Gansu welaýaty, 25-nji oktýabrdan başlap, “COVID-19” täze hadysalary ýüze çykarylandan soň ähli syýahatçylyk desgalaryny ýapdy. Mongoliýanyň käbir ýerleriniň ýaşaýjylaryna-da öýlerinde galmak tabşyryldy.

Häzirki wagtda Hytaýda uly ýaşly ilatyň 76% -i doly sanjym edildi.

 

 

Ýapon şazada gyzy durmuşa çykdy

Bütin makalany okaň