Hytaý Güne syn edýän ilkinji emeli hemrasyny uçurdy

1 aý ozal 37

Hytaýyň ilkinji Gün teleskopyny göterýän 550 funtlyk emeli hemrasy kosmosa uçuryldy.

Hytaýyň global teleýaýlym torynyň (CTGN) habar bermegine görä, gadymy hytaý mifologiýasynda Gün hudaýy “Şihi” adyny göterýän emeli hemra Şansi welaýatynyň “Taýuen” hemra merkezinden “Long March 2D” raketasy bilen uçuryldy.

Emeli hemra,tehniki taýdan “Hytaýyň H-Alfa Gün Gözlegçisi” (CHASE) diýlip atlandyrylýar, sebäbi goýy gyzyl H-Alfa spektrindäki şöhleleri synlamak üçin düzülendir. Emeli hemra uçurylandan soň Veriň orbitasynda meýilleşdirilen nokadyna ýerleşendigi habar berildi. Hytaýyň ilkinji Gün teleskopyny alyp barýan 550 funtlyk hemra, Ýeriň orbitasynda Günüň garşysyna durnukly ýagdaýda galar.

 

“BioNTech” çagalara sanjym etmek üçin rugsat sorady

Bütin makalany okaň