“Hummel” markasy barada maglumat

1 aý ozal 38

“Hummel” markasy 1923-nji ýylda Albert Messmer tarapyndan Germaniýada guruldy.  Futbol, basketbol, woleýbol ýaly sportuň dürli görnüşinde geýmek üçin niýetlenen aýakgaplar öndürilýär.

Bu marka Albertiň ýagyşly günde futbol oýnalýan wagty kellesine gelen pikir esasynda  futbol üçin niýetlenen ýörite  köwüşler öndürmek isleýär. Şol wakadan soň Albert dogany bilen bilelikde Germaniýada “Messmer & Co”  atly kompaniýany döredýär.

1935-nji ýylda kompaniýa pese düşýär, netijede onuň ýolbaşçylygy Herman Knibbe we Jurgenson Tiggese berilýär. Kompaniýa Beýik Watançylyk urşundan soňra, 1945-nji ýylda birnäçe çozuşlara sezewar bolýar. Şu wakadan uzak wagt geçmänkä, marka täze görnüşde döredilýär.

Soňra futbol we gandbol sporty üçin sport aýakgaplaryny öndürip başlaýar. “Hummel” 1923-nji ýyldan bäri, dünýä boýunça meşhur markalaryň birine öwrüldi.

 

“Valentino” markasy barada maglumat

Bütin makalany okaň