Greýpfrut

1 hepde ozal 22
Greýpfrut

Greýpfrut 1750-nji ýylda Ýamaýkada ýüze çykypdyr. Soňra onuň bir görnüşi ilki tapan adam- kapitan Şaddok tarapyndan ösdürilip ýetişdirilmek maksady bilen Günorta Aziýadan getirilýär. Ol getirilen greýpfrut görnüşi Ýamaýkanyň ýerli süýji tagamly pyrtykalynyň ýanynda ekilýär. Netijede, iki miweli agajyň bileleşip ösmeginden  miwäniň täze görnüşi emele gelýär. Ol täze emele gelen miwäniň ady greýpfrutdyr. Greýpfrut pyrtykala-da çalym edýär. Şeýlelikde, Ýamaýkadan bütin dünýä greýpfrut ýaýrapdyr. Bu miwäniň iň kän öndürýän ýurt Amerikadyr.

Onuň agajynyň ýapraklary edil mandarin we pyrtykal agaçlarynyň ýapraklaryna meňzeşdir.

Continue reading Greýpfrut at InAshgabat.

Bütin makalany okaň