Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy

1 aý ozal 35
Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy

13-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Bu barada TDH habar berýär.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde gol çeken Kararyna laýyklykda, bu desgany gurmak we ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak “Nur bina gurluşyk” hususy kärhanasyna ynanyldy. “Türkmen atlary” döwlet birleşigi ony buýrujy bolup çykyş edýär. Taslama laýyklykda, athanany gurmaga 15,4 gektar meýdan bölünip berildi.

Continue reading Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň