Gök önümleriň peýdasy

2 hepde ozal 44
Gök önümleriň peýdasy

Saglygymyzy üpjün etmek biziň özümize bagly. Gündelik iýýän iýmitlerimize aýratyn ünsli bolmaly. Gök önümleriň adam saglygyna ýaramlydygy hemmämize mälimdir. Şonuň üçin hem gündelik iýmitiň düzüminde gök önümleriň we miweleriň bolmagyny gazanmaly. Gök önümleriň düzümi witaminlere hem-de minerallara baýdyr.

Kelem – minerallaryň hakyky hazynasy hasaplanyp, onuň düzüminde askorbin turşusy limonyňkydan hem aşa köpdür. Eger adamlar günde kelem iýse, onda insultyň we infarktyň ýüze çykma howpyny azaldar.

Kädi – örän gymmatly iýmit önümidir.

Continue reading Gök önümleriň peýdasy at InAshgabat.

Bütin makalany okaň