Gaşlar goýsam kümüş bilen…

2 месяцев назад 34
Gaşlar goýsam kümüş bilen…

Döredijilik işi ýiti zehini, irginsiz zähmeti talap edýär. Zehiniň açylmagy üçin hem irginsiz zähmet gerek. Türkmen aga ýöne ýere zähmet soňy rehnet diýenok. Çekilen irginsiz zähmet elmydama ynsany bereket bolçulyga bagtyýarlyga ýetirýär.

Döredijilik adamsy hemişe gözlegde bolýar. Gözleýän adam bolsa geregine hökman gowuşýar. Biziň kalplarymyz gözellige teşne. Gözellik megerem biziň durmuşymyzyň gönezligi bolsa gerek. Türkmen edebiýatynyň müň bir öwüşginli göwher täjine deňelýän beýik Magtymguly Pyragy “Göz gözelde” diýen bolsa, Alyşir Nowaýy “Gül bitiresiňiz gelse, ýer boluň, toprak boluň” , Kerim Gurbannepesow öz setirlerinde “Gözelligi sor bagryňa, öýkeniňe…” diýip belleýär.

Continue reading Gaşlar goýsam kümüş bilen… at InAshgabat.

Читать всю статью