Garagum derýasynyň kenarynda Bahar baýramy

2 месяцев назад 13
Garagum derýasynyň kenarynda Bahar baýramy

Milli bahar baýramy paýtagtymyzyň demirgazyndaky Garagum derýasynyň kenarynda bolup geçen dürli öwüşginli däp-dessurlar bilen bellenilip geçildi.

Baýramçylyk çäresine türkmeniň milli däp-dessurlaryna ýuwrulan behişdi bedewler, türkmen alabaýlar we aýdym-sazly tanslar öz öwşgününi gatdy. Bu ýerde baýramçylyk hiňňillikleri oturdylyp onuň üstünde uçmaklyk ýaly gadymdan gelýän däp dessurlar hem berjaý edildi.

“Nowruz baýramy” diýlip atlandyrylýan bu 3 müň ýyllyk däp dünýädäki köp etnik toparlary, şol sanda Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky ýurtlary birleşdirýär. Şonuň bilen bir hatarda nowruz bilen baglanyşykly köp alamatlar, ynançlar  we yrymlar bar, mysal üçin, bu baýramyň iň gowy görnüşde bellenilmegi, şol ýylyň dowamynda şowlulygyň bolmagyna getirýär.

Continue reading Garagum derýasynyň kenarynda Bahar baýramy at InAshgabat.

Читать всю статью