FAO-nyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

2 hepde ozal 33
FAO-nyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Ata Watanymyz Türkmenistan gün saýyn gülläp ösüşlere we özgerişlere tarap ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň ileri tutýan pudaklarynyň biri hem halkara guramalary bilen  ysnyşykly gatnaşyklary saklamakdyr. Muňa mysal bolup Türkmenistanyň BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şundan ugur alyp FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edildi.

Continue reading FAO-nyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk at InAshgabat.

Bütin makalany okaň