Ekologik goraglylyk

1 aý ozal 29
Ekologik goraglylyk

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

–  Türkmenistan bütin adamzat üçin möhüm ähmiýete eýe bolan daşky gurşawy goramak meselelerini çözmäge mynasyp goşant goşýar.

Ýurdumyzda daşky gurşawy, biologiýa köpdürliligi goramak, tebigy serişdelerden aýawly peýdalanmak, ýaşyl innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy. Türkmenistanda ykdysadyýet we durmuş ulgamynda durmuşa geçirilýän uly möçberli milli özgertmeler maksatnamalarynyň hemmesi adamlaryň ähli babatda durmuşynyň abadançylygynyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa aladalary bilen ykjam baglanyşyklydyr.

Continue reading Ekologik goraglylyk at InAshgabat.

Bütin makalany okaň