Dili öwrenmegiň usullary

3 hepde ozal 24
Dili öwrenmegiň usullary

Häzirki wagtda daşary ýurt dillerini bilmek dünýä ylmyna aralaşmagyň möhüm şertleriniň biridir. Islendik daşary ýurt dilini öwrenmek, edil biziň pikir edişimiz ýaly, beýle bir kyn hem däl we köp wagty talap etmeýär. Ony çalt we aňsat özleşdirmek diňe özümize bagly. Geliň, onuň üçin gerekli bolan zatlary ýekän-ýekän öwreneliň!

ISLEG

Haýsydyr bir dili öwrenmek üçin, islendik işde gerek. Özüňize hemişe “Men bu dili näme üçin öwrenýärin?”diýen soragy beriň.

Continue reading Dili öwrenmegiň usullary at InAshgabat.

Bütin makalany okaň