ýüklenýär

Maglumatlaryňyzyň gizlinligi

Gozle hyzmatlary pikirlenmäniň ösüşini gowulandyrmak üçin döredildi, önümleri has oňat we amatly etmek üçin her gün işleýäris.


Maglumatlaryň aýan edilmegi

Gözle, hukuk goraýjy edaralaryň haýyşy boýunça şahsy maglumatlary açyp biler, ýöne diňe haýyş resmi bolsa we ony kanagatlandyrmak üçin ýeterlik kanuny esaslar bar bolsa. Bu şertleri göz öňünde tutup, haýyşa jogap hökmünde diňe zerur minimal maglumatlary bereris.

Maglumatlaryň goragy

Maglumatlaryňyz tehniki taýdan ygtybarly goralýar - ilkinji nobatda ähli Gozle hyzmatlarynda işleýän ygtybarly HTTPS protokolynyň kömegi bilen. Aýratynam möhüm bolan ýerlerde ýörite gorag mehanizmleri ulanylýar.

Biziň domenlerimiz

gozle.org,gozle.xyz,g0z.ru,gootm.ru,gozle.tk,tmgozle.tk

Kompaniýanyň ýüzleri

Dörediji we baş direktory Timur Hamraýew