Bugdaý dänesinden monjuk düzeliň!

2 месяцев назад 33
Bugdaý dänesinden monjuk düzeliň!

Martda gije bilen gündizi deňläp,
Ýene meniň ýaşyl ýazym, geldiňmi?
Gyzyl-elwan geýen ýaş gyza meňzäp,
Ýene meniň ýaşyl ýazym, geldiňmi?

Gyşa-da köňülde ýok, öýke-kine,
Her pasyl özüçe görk biýr Zemine.
Berkarar döwletli, bagtyýar ile, 
Ýene meniň ýaşyl ýazym, geldiňmi?

Nowruz baýramyny geçirmek üçin käbir ýerine ýetirilmeli yrymlara ynanylýar. Ony täze üst-başda garşylamaly. Saçakda süýji nygmatlar näçe köp boldugyça Nowruz bereketli bolýar. Türkmeniň çöregi, petiri, külçesi, ýagly pişmesi, gatlamasy, palawy ýaly tagamlar taýýarlanylýar.

Continue reading Bugdaý dänesinden monjuk düzeliň! at InAshgabat.

Читать всю статью