Blogger Said Gubdenskiý awtoulag heläkçiliginde ýogaldy

2 hepde ozal 51

Moskwanyň Kutuzowskiý prospektinde üç awtoulag bilen baglanyşykly heläkçilikde ölen blogçy Said Gubdenskiý heläkçiligiň öň ýanynda ýolda barlagçylar gurdy. Bu barada 20-nji noýabr, şenbe güni Izwestiýa habar berildi.

Çeşmäniň habaryna görä, heläkçilik ýüze çykan mahaly BMW awtoulagynyň aşa köp bolmagy. Mundan başga-da, betbagtçylykdan iki sagat öň Gubdenskiý Instagramyň "Hekaýalar" bölüminde başga bir ulag bilen ýolda şaşka oýnaýan wideo çap etdi.


Şol bir wagtyň özünde, Gubdenskiý aprel aýynda şäheriň töwereginde awtoulaglaryň tizliginde tizlik bilen “barlagçylary” guramagyň gaty howplydygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, dessine özüňizi, ýakynlaryňyzy ýok edip bilersiňiz.


20-nji noýabrda Moskwanyň Kutuzowskiý prospektinde üç ulagyň gatnaşmagynda awariýa bolup, olaryň biri Gubdenskiýdi. Blogçy we BMW-daky ýolagçysy öldürildi.


Telegram 112 kanalynyň habaryna görä, heläkçilikde iki adam ýaralanypdyr - biri “Volvo” awtoulagyndan, biri bolsa “Mersedes”. Käbir maglumatlara görä, “Mersedes” iri telekeçi Ratmir Timaşewe degişlidir. Telekeçiniň heläkçiligiň bolan ýerinde bolandygy ýa-da ýokdugy entek belli däl.

Bütin makalany okaň