BITARAPLYK – DÖWLET SYÝASATYNYŇ BINÝATLAÝYN ESASYDYR

1 aý ozal 36
BITARAPLYK – DÖWLET SYÝASATYNYŇ BINÝATLAÝYN ESASYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ugurlarynda belent ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, hemişelik Bitaraplyk biziň bütin dünýäde parahatçylygy ündeýän, halkara bagtyýarlygy çagyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýýan taglymatdyr.

Halkymyzyň gadymdan gelýän hoşniýetlilik, parahatsöýüjilik, ynsanperwerlik häsiýetleri we däpleri döwletimiziň oňyn Bitaraplyga esaslanýan daşary syýasatynyň özeni bolup durýar. Bu gün ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyny amala aşyrmakda gazanylýan uly üstünlikleri, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde we umumadamzat ösüşlerine dahylly meseleleriň oňyn çözgütlerini tapmakda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary syýasaty dünýä bileleşigi tarapyndan goldanylýar.

Continue reading BITARAPLYK – DÖWLET SYÝASATYNYŇ BINÝATLAÝYN ESASYDYR at InAshgabat.

Bütin makalany okaň