Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistan hyzmatdaşlygynyň ýokary sepgidi

2 aý ozal 42
Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistan hyzmatdaşlygynyň ýokary sepgidi

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 24-ine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki wideo aragatnaşykly eden  çykyşyna  bagyşlaynyp çäre geçirildi.

Çäräniň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki durup geçen pudaklary barada çykyşlar edildi. Dünýäniň häzirki ýagdaýy, syýasy, ykdysady, durmuş prosesleriniň häsiýeti we aýratynlyklary umumy baş maksada ýetmek ugrunda ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, mundan beýläkki okgunly ösüşi, häzirki zaman dünýä tertibiniň binýadynda goýlan hukuk we institusional esaslary saklamak üçin şertleri üpjün etmegiň bähbidine döwletleriň hem-de iri halkara guramalaryň has ysnyşykly we utgaşykly gatnaşyklary barada boldy.

Continue reading Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistan hyzmatdaşlygynyň ýokary sepgidi at InAshgabat.

Bütin makalany okaň