Betbagytçylyklaryň howpuny azaltmagyň halkara güni

2 hepde ozal 40
Betbagytçylyklaryň howpuny azaltmagyň halkara güni

Halkara günleri esasan näme maksat bilen bellenýär? Bu sowalyň üstinde
durup geçeliň! Köp döwletleriň bir agyzdan goldamagy netijesinde dünýäde esasan üns merkezinde duran meseleleriň çözülmegine ýardam etmek maksady bilen halkara günleri bellenilýär. Adamlaryň ünsini bir ýerde jemlemek we olaryň bilelikde emele getirip biljek güýçleri bilen howpyň öňüni alyp boljagyna ynanmak bilen bu günleri bellemek makul bilenýär. Sesimizi näçe uzaga eşitdirip bilsek derdimize derman tapmak aňsat bolýar, şu nukdaýnazardan hem Birleşen Milletler guramasynyň başda durmagynda dünýäde asudalygy, parahatçylygy, adamlaryň ýaşaýyş durmuşyny gowlandyrmak we başgada möhüm meseleleri çözmek maksady bilen halkara günleri döredilýär.

Continue reading Betbagytçylyklaryň howpuny azaltmagyň halkara güni at InAshgabat.

Bütin makalany okaň

Gozle - Türkmenistanyň gözleg motory, habarlar, wideo, aýdym.