“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşynda milli aýdym-saz sungatyny ylmy taýdan öwrenmekde ýaş alymlaryň öňününde durýan wezipeler” atly maslahaty

2 месяцев назад 24
“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşynda milli aýdym-saz sungatyny ylmy taýdan öwrenmekde ýaş alymlaryň öňününde durýan wezipeler” atly  maslahaty

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ýaş alymlar geňeşiniň guramagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşynda milli aýdym-saz sungatyny ylmy taýdan öwrenmekde ýaş alymlaryň öňünündäki wezipeler” atly maslahat geçirildi. Maslahata ylmy-gözleg işlerini alyp barýan ýaş alymlar geňeşiniň agza mugallymlary, talyplary şeýle-de ýaşlary ylma ugrukdyrýan halypa mugallymlar gatnaşdylar.

Maslahatyň başynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň ilkinji günlerinde ähli halkymyz şatlykly habaryň şaýady bolandygy, ýagny dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl gymmatlyklarynyň sanawyna girizilmeginiň türkmen halkynyň başyny göge ýetirendigi hakynda buýsançly söhbetler boldy.

Continue reading “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşynda milli aýdym-saz sungatyny ylmy taýdan öwrenmekde ýaş alymlaryň öňününde durýan wezipeler” atly maslahaty at InAshgabat.

Читать всю статью