Berk binýatly dostlukly gatnaşyklar

1 aý ozal 71
Berk binýatly dostlukly gatnaşyklar

Her bir güni asyrlara barabar ösüşlere beslenip, taryha altyn harplar bilen ýazylýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwletimiz halkara gatnaşyklar ulgamyndaky ornuny has-da berkidýär. Häzirki wagtda ýurdumyz dünýäniň 146 (2018ý.) döwleti bilen dostlukly diplomatik gatnaşyklary alyp barýar. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki abraý-mertebesiniň örän ýokarydygyny, halkara gatnaşyklarynda dünýä döwletleriniň Türkmenistan bilen ählitaraplaýyn işjeň hyzmatdaşlyklary ösdürmäge bolan islegleriniň barha artýandygyny aýdyň alamatlandyrýar.

Ýurdumyz şeýle dostlukly gatnaşyklary goňşy döwletleriň biri bolan Gazagystan Respublikasy bilen hem birnäçe ýyllardan bäri örän işjeň ýola goýdy.

Continue reading Berk binýatly dostlukly gatnaşyklar at InAshgabat.

Bütin makalany okaň