Batareýany üýtgetmän köne iPhone&yňyzy nädip kämilleşdirmeli

2 aý ozal 49
“Apple” köne “iPhone” -lary haýalladýar. Isleseňizem, islemeseňizem. Muny diňe batareýasy könelende edýär, ýöne tizlenme mehanizminiň özi täze ulanylan ikinji ýylda täze smartfonyň programma üpjünçiliginde peýda bolýar. Munuň üçin kompaniýa ýörite iOS täzelenmesini çykarýar, bu batareýa belli bir derejeden pes bolsa prosessory haýalladýan mehanizmi öz içine alýar. Emma, ​​käbir ýurtlarda haýal hereket etmegiň gadagan edilendigini we munuň köne iPhone-yňyzyň üstünden geçmek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýarlar.
Bütin makalany okaň