Baky Bitarap Türkmenistan

3 hepde ozal 15
Baky Bitarap Türkmenistan

    Gahryman Arkadagymyz özüniň ajaýyp kitaplarynyň biri bolan «Bitarap Türkmenistan» atly kitabynda «Bitaraplyk bize ynamly ädimler bilen öňe gitmäge ýardam edýän, halkymyzyň ynsanperwerlik, parahatçylyk ýörelgelerini dabaralandyrýan, kuwwatly döwletimiziň, agzybir milletimiziň, adyny, şan-şöhratyny dünýä ýaýýan gymmatlykdyr» diýip jaýdar belleýär. Hakykatdan hem, häzirki wagtda özüniň oňyn Bitaraplyk syýasaty esasynda dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkidýän eziz Watanymyzyň abraý-mertebesi günsaýyn belentliklere göterilýär. Munuň özi döwletimiziň içerki we daşarky syýasatynyň utgaşykly alnyp barylýandygynyň we onuň ýokary netijelere eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Continue reading Baky Bitarap Türkmenistan at InAshgabat.

Bütin makalany okaň