Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürýän zawod bina ediler

1 hepde ozal 5
Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürýän zawod bina ediler

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürmek boýunça zawod bina ediler. Bu barada 16-njy noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde degişli Karara gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär.

Ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, daşarky eltiji demir we awtomobil ýollaryny, elektrik, aragatnaşyk, gaz we suw üpjünçiliginiň inžener ulgamlaryny gurmak işlerini hem öz içine alýan täze kärhana Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakyndaky degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen bina ediler.

Continue reading Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürýän zawod bina ediler at InAshgabat.

Bütin makalany okaň