Aşgabatda täze awtobus ugurlary işe girizildi

2 hepde ozal 33
Aşgabatda täze awtobus ugurlary işe girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, awtobus ugurlarynyň ýola goýulandygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär. Bu barada agentligiň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

  • 27-nji “Büzmeýin DES – Akdepe” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar Ahal köçe – Oguzhan köçe – Korneýew köçe – Azatlyk köçe – Ýaşlyk köçe – Olimpiýa köçe –  Abadan şaýoly – Abadan-Jülge şosse – Parahat köçe – Görogly köçe bilen hereket edip, Akdepe harby bölüminden yzyna aýlanyp Görogly köçe – Parahat köçe – Abadan-Jülge şosse – Abadan şaýoly – Olimpiýa köçe – Ýaşlyk köçe – Azatlyk köçe – Korneýew köçe – Oguzhan köçe – Gündogar köçe – Günbatar köçe – Ahal köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.
  •   97-nji “Büzmeýin – Täze Zaman” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar Ahal köçe – Oguzhan köçe  – Korneýew köçe – “Altyn Asyr” köçe – Abadan şaýoly – Bitarap Türkmenistan köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – Magaryf köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – G.Kuliýew köçe bilen hereket edip, Täze Zaman ýaşaýyş jaý toplumyndan yzyna aýlanyp G.Kuliýew köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – Magaryf köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – Bitarap Türkmenistan köçe  – Abadan şaýoly – “Altyn Asyr” köçe – Korneýew köçe – Oguzhan köçe – Gündogar köçe – Günbatar köçe – Ahal köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Bellik: Ahalawtoulag kärhanasynyň 70-nji “Büzmeýin DES-Akdepe” ugry. Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň 27-nji “Büzmeýin DES-Akdepe” awtobus ugruna üýtgedildi.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91.

 

20-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Bütin makalany okaň