Aşgabadyň her bir künjeginiň desgalary degişli yşyklandyryş ulgamlary bilen üpjün ediler

2 aý ozal 45
Aşgabadyň her bir künjeginiň desgalary degişli yşyklandyryş ulgamlary bilen üpjün ediler

Mälim bolşy ýaly, 4-5-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrdy.

Nobatdaky ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyk döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Taryhyň dowamynda kemala gelen dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, medeni we ruhy däpleriň umumylygy şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi saparyny tamamlap Aşgabada gelende, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň we onuň töwerekleriniň yşyklandyrylyşynyň özboluşly aýratynlyklaryna üns berdi. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan şäherleriniň biri hökmünde ykrar edildi.

Continue reading Aşgabadyň her bir künjeginiň desgalary degişli yşyklandyryş ulgamlary bilen üpjün ediler at InAshgabat.

Bütin makalany okaň