7 milliard doza sanjym edildi

1 aý ozal 18

Tutuş dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy 7 milliard dozadan gowrak sanjym edildi. Bu sanjymlaryň agramly bölegi 3 ýurduň paýyna düşýär – Hytaý (2.3 mlrd), Hindistan (1.1 mlrd) we ABŞ (0.4 mlrd). Bu barada dünýä ýurtlarynyň metbugat serişdelerinde beýan edilen resmi beýanatlaryna görä taýýarlanan hasabatda bellenilip geçilipdir.

Häzirki wagtda “COVID-19” ýokanjyna garşy 7,001 milliard doza möçberinde sanjym edildi. Şol hasabatlara görä, koronawirus ýokanjyna garşy doly sanjym alan adamlaryň sanyny kesgitlemek mümkin däl. Köp sanly ýurtlar, esasan hem, sanjym edilen dozalaryň möçberi barada beýanat bilen çykyş edipdirler.

Ýöne şol hasabatlara görä, dünýäde sanjym etmegiň depgini birneme peselýär. Ozalky 1 milliard doza sanjym 29 günde amala aşyrylan bolsa, soňky 1 milliardlyk sanjym üçin 37 gün gerek boldy.

BAE we Malta ýaly ýurtlaryň ilatynyň 90 göterimden gowragy snajym edildi. Portugaliýa, Kuba, Çili, Islandiýa, Kamboja, Katar, Ispaniýa, Singapur, Brune we Günorta Koreýa ýaly ýurtlar bolsa, ilatyň 80 göterimini sanjymyň azyndan bir doza boýunça sanjym işlerini amala aşyrdy.

Russiýada bolsa 50,9 million adam doly sanjym aldy. Sanjymyň bir dozasyny kabul eden rus raýatlarynyň sany 56,8 göterime deň boldy. Ýurtda koronawirus ýokanjyna garşy umumy immunitetiň derejesi 46,8 göterime barabar boldy.

Häzirki wagtda tutuş dünýäde 10-dan gowrak sanjym giňden ulanylýar. Olaryň hatarynda Russiýanyň “Sputnik V”, “Sputnik Laýt”, “Epiwakkorona”, “Kowiwak”, ABŞ-nyň we Germaniýanyň bilelikdäki “Pfizer/BioNTech”, britan-şwed kompaniýasynyň “AstraZeneca”, Hytaýyň “Sinovac” we “Sinopharm”, Hindistanyň “Covaxin”, şeýle hem ABŞ-nyň “Moderna” hem-de “Johnson & Johnson” sanjymlary bar.

 

590 günden soňra ilkinji halkara gatnawy kabul etdi

Bütin makalany okaň